IV SEMINARI FEMINISTA A GIRONA

El 28 de novembre en motiu del 25N, dia contra la violència masclista, parlarem junt amb l’advocada Júlia Humet, sobre revictimització, a les 19h al Centre Cultural la Mercè.

TERCERS OCUPANTS EN EXECUCIONS HIPOTECÀRIES

IMG_20171214_145651En les execucions hipotecàries en les que la finca està ocupada per persones diferents de la part executada, caldrà resoldre sobre el dret d’aquestes de romandre a l’immoble embargat.

Amb aquesta finalitat es formarà peça separada d’incident genèric i es celebrarà una vista, en la que s’haurà de comparèixer per mitjà de procurador i amb l’assistència d’un advocat, per tal de determinar si els ocupants tenen títol vàlid i suficient. A tal efecte s’aportarà la documentació de que es disposi com ara certificat d’empadronament, contracte d’arrendament, factures (aigua, gas, llum etc…) i justificants de pagament.

S’acordarà el llançament per mitjà d’Interlocutòria:

 • En cas de que el contracte resulti fraudulent o simulat.
 • Que els ocupants no compareguin a la vista sense al.legar causa justificada.
 • Que no aportin cap títol que els legitimi a romandre a la finca.

Els principals indicis de que el contracte d’arrendament és fraudulent són:

 • Una durada excesivament llarga del mateix.
 • Contracte de lloguer de data posterior al Decret d’Adjudicació de la finca.
 • Que no estigui inscrit al Registre de la Propietat.
 • Import antieconòmic de les rendes.
 • Falta d’acreditació documental del seu pagament o dels subministraments.

En cas de que es resolgui l’existència de títol suficient, es denegarà el llançament, sense perjudici del dret de l’adjudicatària d’exercir les accions que consideri en el judici corresponent.

VISITA AL CONSOL DEL MARROC A GIRONA

Consolat

Avui el Cònsol del Marroc a Girona, Sr. Mustapha El Yemli, ens ha rebut molt amablement per tractar el cas concret d’una usuària del SIAD.

Entre d’altres qüestions ens ha comentat el gran pas que ha suposat la darrera reforma del Codi de Familia marroquí, al permetre a les mares solteres registrar els seus fills amb els seus cognoms. Amb anterioritat a la reforma, la llei no permetia la inscripció d’aquests nens amb els congnoms de la mare, motiu pel qual podien arribar a esdevenir apàtrides, amb els inconvenients que això comporta.

PARLEM DEL SIAD A RÀDIO SALT

Ràdio Salt

Aquesta tarda hem tingut el plaer de visitar Ràdio Salt, convidades per la locutora Salima Abdessamie, per parlar en el seu programa de la violència masclista i del Servei d’Informació i Atenció a la Dona del Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt, on m’encarrego de prestar assessorament, orientació i resoldre dubtes legals en relació a diferents matèries: civil, penal (violència sobre la dona), laboral, estrangeria i sobre els tràmits per demanar advocat d’ofici i l’assistència jurídica gratuïta.

Moltes gràcies Salima per la teva amabilitat i per fer-nos sentir com a casa!!

INCORPORACIÓ A SURT

LOGO SURT

El passat mes de desembre em vaig incorporar a la Fundació Surt, entitat que va guanyar el concurs promogut pel Consorci de Benestar Social amb la finalitat d’ampliar i reorganitzar el Servei d’Atenció a les Dones del Gironès-Salt.

Orgullosa de formar part d’un equip de persones de tan alta qualitat professional i humana.

OCUPACIÓ D’IMMOBLES PROPIETAT D’ENTITATS BANCÀRIES

IMG_20160819_192108El delicte lleu d’ocupació es troba regulat a l’apartat 2 de l’art. 245 del Codi Penal i constitueix una modalitat dins dels delictes patrimonials que tutelen drets reals sobre bens immobles. Respecte d’aquests el bé jurídic protegit és el patrimoni immobiliari i per la seva comissió són necessaris els següents elements:

 • Ocupació de vivenda o edifici, amb certa vocació de permanència ( pel que les ocupacions ocasionals o de poca entitat, serien alienes a l’àmbit d’aplicació del tipus).
 • Que suposi un risc per la possessió del subjecte passiu sobre l’immoble afectat.
 • Que el que porti a terme l’ocupació no disposi d’autorització o títol que el legitimi en la possessió.
 • Que consti la voluntat expressa i contrària del propietari de l’immoble de tolerar l’ocupació.
 • Que l’autor tingui coneixement de la falta d’autorització.

L’Audiència Provincial de Girona ha declarat recentment que quan es tracta d’entitats bancàries i respecte de pisos que els hi han estat adjudicats com a conseqüència de l’exercici d’accions d’execució hipotecaria, l’ocupació no els hi suposa el mateix perjudici i per tant no és suficient amb la falta d’autorització del propietari. En aquests supòsits s’haurà de tenir en compte a més, si l’entitat ha portat a terme actes de possessió, com posar-los a la venta o lloguer, o si pel contrari s’ha produït una situació de desatenció que permeti concloure que s’ha ocasionat un escàs perjudici a l’entitat, sense que concorri el necessari desvalor per tenir rellevància penal. Al no tractar-se d’un atac greu a la possessió, podria comportar el dictat d’una sentència absolutòria, en virtut dels principis de proporcionalitat, mínima intervenció i “última ratio”.